Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst
Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 5. Geheimhouding
Artikel 6. Betaling
Artikel 7. Annulering en opzegging
Artikel 8. Overig
Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer
 2. Opdrachtnemer: Petra Kaandorp Coaching
 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van of met
Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van
voorbereidende als uitvoerende aard.
 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen
te worden betrokken.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst
 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Opdrachtnemer gedaan zijn
vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30 dagen.
 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte
informatie.
 1. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien
de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor
akkoord getekende offerte of contract door Opdrachtnemer is ontvangen en
geaccepteerd, dan wel wanneer Opdrachtnemer een mondelinge afspraak
schriftelijk bevestigd heeft.
 1. Bij kindercoaching moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders
akkoord gaan met begeleiding. Hierbij draagt de ondertekenende gezaghebbende
ouder er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over
de begeleiding en hier toestemming voor geeft.
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard
of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd
is aangegaan.
 1. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van
nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in
rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden
de tarieven bepaald op grond van de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.
 1. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in
overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Opdrachtgever; nooit
een resultaatverplichting.
 1. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan
Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien
Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Opdrachtgever heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.
 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
Artikel 5. Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 1. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak,
Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de
bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Opdrachtnemer niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet
gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade
hierdoor ontstaan.
 1. In die gevallen waarbij de Opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt
het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en
gesprekken die plaatsvinden tussen Opdrachtnemer en cliënt ook richting
Opdrachtgever.
Artikel 6. Betaling
 1. Betaling vindt plaats a contant na iedere sessie, tenzij vooraf anders is
overeengekomen. Een contante betaling wordt gevolgd door een factuur met de
notitie dat aan de betaling is voldaan.
 1. Facturen dienen door Opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan middels overmaking op een door Opdrachtnemer aan te wijzen
bankrekening.
 1. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder
een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een
vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
 1. Indien Opdrachtnemer zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen
geeft, is Opdrachtgever alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten die met incasso gemoeid zijn verschuldigd.
Artikel 7. Annulering en opzegging
 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te
verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van
familie of dierbare, waardoor Opdrachtnemer de Overeenkomst niet naar behoren
kan uitvoeren.
 1. Wanneer Opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Opdrachtnemer wenst
te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan
Opdrachtnemer te worden doorgegeven.
 1. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in
het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is Opdrachtnemer gerechtigd
100% van het afspraakstarief aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst
opzeggen, tenzij anders is overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de
wederpartij te worden meegedeeld.
Artikel 8. Overig
 1. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming
gevraagd aan de ouders(s)/verzorger(s).
 1. De ouder/verzorger dient tijdens de kindercoachingssessies telefonisch bereikbaar te
zijn.
 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel
mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen,
enz., blijven (intellectueel) eigendom van Opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd
om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem/haar
zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt, ter kennis van derden worden gebracht, te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren.
 1. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te
retourneren aan de Opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht
door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het recht de schade te verhalen op
Opdrachtgever.
Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 1. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke
niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer haar woonplaats
heeft.
 1. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.